Reglement

 
Beste sterren in wording,
Wanneer je je inschrijft bij SHOWSPOT, stem je ermee in dat wij van jullie echte podiumbeesten mogen maken! Wanneer je een echte performer wilt worden, zijn er uiteraard wel wat afspraken waaraan we ons moeten houden.
We sommen ze hieronder eventjes op!

SHOWSPOT: EEN PLEK WAAR IEDEREEN ZICHZELF KAN ZIJN

 

 • We vinden het belangrijk dat iedere persoon zich goed voelt binnen SHOWSPOT en dat de dansers/zangers respect hebben voor elkaar.
 • AANSPREEKPUNT: Indien jullie met iets zitten, weet dan dat jullie telkens bij ons terecht kunnen. Juf Yenna fungeert als aanspreekpunt binnen onze school. Jullie kunnen dus steeds bij haar terecht indien jullie een probleem wensen aan te kaarten/te bespreken. Jullie kunnen erop vertrouwen dat hier discreet wordt mee omgegaan.
 • Pestgedrag wordt NIET getolereerd binnen onze school! Indien wij als school opmerken dat een kind pestgedrag vertoont, en dit na gesprek niet ophoudt, kan het kind/kunnen de kinderen in kwestie geschorst worden uit onze school. Lidgeld wordt in dit geval niet terugbetaald.
 • Onze school staat open voor IEDEREEN! Heeft of kent u een kind met een beperking, een kansarm kind, ... dat graag wenst deel te nemen aan de les? Neem dan gerust contact met ons op en dan bekijken we samen wat mogelijk is.

 
AFSPRAKEN BINNEN DE DANSLES:
 

 • De dansers hebben respect voor de lesgever en het materiaal.
 • Er wordt gemakkelijke kledij en schoeisel verwacht. Jeansbroeken zijn niet toegelaten.
 • Dansers dienen 5 à 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Zo kunnen alle lessen stipt beginnen en tijdig stoppen. Er wordt voor de les naar toilet gegaan zodanig dat er tijdens de les hiervoor niet gestoord dient te worden. 
 • Dansers houden de zaal en de toiletten proper want een zaal en toilet proper en rein is fijn 😉. 
 • Tassen en andere spullen mogen meegenomen worden naar de danszaal maar worden in de kleedkamers gezet zodat ze geen plek innemen in de danszaal zelf.
 • Afval wordt gedeponeerd in de juiste vuilbak.
 • Kauwgom tijdens de dansles is verboden. Dit om verstikking te voorkomen.

 
AFSPRAKEN MET OUDERS:
 

 • Gelieve uw kind tijdig op te halen. De lesgever is buiten het lesuur niet meer verantwoordelijk voor uw kind(eren). Wanneer iedereen zijn/haar kind(eren) tijdig komt ophalen, worden de andere lessen niet verhinderd.
 • Er zijn geen ouders toegelaten in de les. Dit zodat alle kinderen zich ten volle kunnen concentreren. 
 • Gelieve uw kind op het einde van de les op te wachten in de gang. Er is voldoende parking voorzien waardoor u makkelijk uw auto kwijt kan. Indien uw kind(eren) toch zelf het domein dienen te verlaten, is SHOWSPOT niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen. 
 • Gelieve te verwittigen via sms wanneer uw kind/kinderen niet aanwezig kunnen zijn.

 
JAARLIJKSE SHOW:

 • Deelname aan de show is niet verplicht.
 • Kinderen die wel deelnemen aan het showweekend dienen alle shows aanwezig te zijn. Enkel voor eigen communies of die van broer/zus wordt een uitzondering gemaakt. 
 • Kinderen die deelnemen aan het showweekend zullen af en toe eens extra moeten komen repeteren (week van de show, generale repetitie, mogelijks extra repetitie met andere groepen, ...). Wij proberen deze extra repetities zo weinig mogelijk in te lassen maar voor een goed verloop van de show zijn deze soms noodzakelijk. Indien uw kind(eren) deelnemen aan het showweekend dienen ze verplicht aanwezig te zijn op deze bijkomende repetities. Indien niet aanwezig kan men de act/acts die dan gerepeteerd worden niet meedoen. Enkel wegens ernstige ziekte en/of ongeval kan men ontzegd worden in samenspraak met de lesgever. 
 • Alle lessen na de krokusvakantie zijn verplicht! Dan wordt er volop aan de show gewerkt!
 • Aangekochte kledij door SHOWSPOT, die gebruikt wordt tijdens evenementen (jaarlijkse show, externe optredens, ...) zal na het evenement gewassen en in goede staat terugbezorgd worden. SHOWSPOT laat telkens weten op welk tijdstip de kledij teruggebracht dient te worden. In geval van schade of niet (tijdig) terugbrengen, zal een vergoeding aangerekend worden, afhankelijk van de kostprijs van de betreffende kledij.  

 
TERUGBETALING (WAT BIJ ZIEKTES EN/OF BLESSURES):

 • Na inschrijving voor de danslessen/danskampen wordt er geen geld meer terugbetaald!
 • Door betaling van het lidgeld verklaart u dat u het reglement gelezen heeft en hiermee akkoord gaat.
 • SHOWSPOT is niet verantwoordelijk voor ongevallen die buiten de danszaal gebeuren. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Kinderen die ingeschreven zijn bij SHOWSPOT zijn verzekerd. Indien er een ongeval gebeurt tijdens de les kunnen zij beroep doen op onze verzekering. Er moet wel aangifte gedaan worden tijdens of kort na het ongeval en binnen de vierentwintig uur!

LET WEL OP: de franchise is steeds te betalen door jullie zelf! Het overige saldo wordt gedekt door onze verzekering. 

 • Kinderen die wegens langdurige ziekte moeten stoppen bij SHOWSPOT voor onbepaalde duur, en dit kunnen aantonen door een doktersattest, krijgen in overleg met het bestuur van SHOWSPOT een deel van hun lidgeld terug, afhankelijk van hoeveel lessen zij reeds gevolgd hebben.

 

AFSPRAKEN IN VERBAND MET AANGELEERDE ACTS:

 • Aangeleerde acts binnen SHOWSPOT mogen niet openbaar gemaakt worden, tenzij na akkoord van de lesgever. Indien dit toch gebeurt zonder toestemming, kan het kind / kunnen de kinderen in kwestie geschorst worden uit de school. Lidgeld wordt in dit geval niet terugbetaald!

 
DRANK EN ETEN:

 • Kinderen brengen een eigen drankje (water) mee naar de les zodat zij tijdig eens kunnen drinken. Genoeg drinken tijdens het sporten is belangrijk!
 • Lege plastic flesjes worden weggegooid in de daarvoor bestemde vuilnisbak.
 • Tijdens de dansles wordt er niet gegeten!

 
PRIVACYWET:

 • Wanneer je je inschrijft bij SHOWSPOT, ga je ermee akkoord dat wij tijdens het showseizoen foto’s/filmpjes mogen posten op social media, onze website, ... Al het beeldmateriaal wordt genomen in functie van de school. Je gaat ermee akkoord dat al het beeldmateriaal door derden gedeeld mag worden.
 • SHOWSPOT vraagt bij inschrijving een aantal persoonlijke gegevens op. Dit is enkel voor doeleinden binnen de school. Deze gegevens zullen op geen enkele andere manier verspreid worden. 
 • Sinds 1 september 2023 hangen er bewakingscamera's op en in het domein Viso Cor Mariae. De plaatsen waar deze camera's hangen zijn aangeduid met een pictogram. 

 
ANDERE AFSPRAKEN:

 • Alcohol, drugs, doping, ... zijn ten strengste verboden!! Bij ontdekking worden de ouders onmiddellijk ingelicht en worden de leden geschorst voor het volledige seizoen! Lidgeld wordt niet terugbetaald!
 • SHOWSPOT is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van waardevolle spullen. We raden dan ook aan om deze thuis te laten. 
 • Wanneer er schade aangebracht wordt aan de infrastructuur of het materiaal van SHOWSPOT, zal SHOWSPOT hier dan ook een vergoeding voor aanrekenen. 
 • Lessen kunnen geannuleerd worden bij te weinig deelnemers (bv. tijdens examens) of bij ziekte/ongeval van de lesgever. De geannuleerde les zal, indien mogelijk, verplaatst worden naar een andere datum. Er wordt geen lidgeld terugbetaald.
 • Lessen met te weinig inschrijvingen kunnen geannuleerd worden. Het betaalde lidgeld wordt dan terugbetaald. 
 • Tijdens de vakanties zijn er geen lessen. Kampen zijn wel mogelijk. Indien deze plaatsvinden, worden deze tijdig meegedeeld. En dan nu ..
TIME TO SHINE!
 
SHOWSPOT Entertainment Company